William V S Tubman University
-University Web
Cuttington University -University Web
African Methodist Episcopal University -University Web
United Methodist University -University Web